Slideshow Image 1
สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานให้เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ สนับสนุนการประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานของราชการ องค์กรเอกชน และผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งจัดอบรม / สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
ตราสัญลักษณ์ของสมาคมเป็นรูปฟันเฟืองสีน้ำเงินแทนความหมายของภาคอุตสาหกรรม และต้นไม้สีเขียวแทนความหมายของสิ่งแวดล้อม ภายในวงกลมสีแดง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ  ในการสนับสนุน การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานให้เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ  ส่วนสีที่ใช้คือ สีแดง หมายถึง สีแห่งชีวิต พลังงาน ความแข็งแรง และความปรารถนา  สีเขียว เป็นสีของธรรมชาติ ความเจริญเติบโต ความสามัคคี ความอุดมสมบูรณ์ และการเริ่มต้น ส่วนสีน้ำเงิน สื่อถึงความรู้ ความเอาจริงเอาจัง และความมั่งคง


©2017PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.