Slideshow Image 1
     สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  ตระหนักถึงความสำคัญของอันตรายอันอาจเกิดจากหม้อน้ำระเบิด จึงได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน" เพื่อให้สถานประกอบกิจการที่มีการใช้หม้อน้ำ ได้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ซึ่งออกตามความแห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535กำหนดให้ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เงื่อนไขที่1 ต้องมีคุณวุฒิได้รับ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน หรือช่างยนต์ หรือช่างเทคนิคอุตสาหกรรม หรือช่างเทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับไอน้ำ ความร้อน การเผาไหม้ การประหยัดพลังงาน ความแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ เงื่อนไขที่2 ต้องผ่านการอบรมและสอบตามหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนมีระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 36 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถมั่นใจได้ว่า สมาคมฯ เป็นสถาบันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ตามทะเบียนเลขที่ 111-100-006

บทกำหนดโทษ กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท

นอกจากนี้การจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน้ำยังเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ข้อ 87 นายจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน้ำที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งรองรับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
บทกำหนดโทษ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กำหนดการอบรม

วัน/เวลา 9.00  - 12.00 น. 13.00 – 16.00  น.
วันที่หนึ่ง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ ประเภทหม้อน้ำ โครงสร้าง และส่วนประกอบ
วันที่สอง ระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ น้ำสำหรับหม้อน้ำ                                             
วันที่สาม เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ทฤษฎีและหลักการเผาไหม้ เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ
วันที่สี่ การใช้ไอน้ำและการประหยัดพลังงานความร้อน การใช้งาน การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อน้ำ
วันที่ห้า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และหม้อน้ำร้อน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
วันที่หก การดูงานภาคสนาม ทดสอบ หลังการอบรม


ภาพบรรยากาศการอบรม
หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
21 - 26 ม.ค. 62 พิเศษ โรงแรมริเวอร์ เรสซิเดนซ์ สระบุรี (จ.สระบุรี) 7,000.-
30 ม.ค.-1 ก.พ.,4-6 ก.พ. 62 212 ห้างพันธ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ( ถ.งามวงศ์วาน ) 7,000.-
11-16 ก.พ. 62 213 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 7,000.-
20-22,25-27 ก.พ. 62 214 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( จ.ราชบุรี ) 7,000.-
11 - 16 มี.ค. 62 พิเศษ โรงแรมโคราช โฮเต็ล (จ.นครราชสีมา) 7,000.-
20-22,25-27 มี.ค. 62 215 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย (หนองแขม) 7,000.-
25 - 30 มี.ค. 62 พิเศษ โรงแรมเฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น ( จ.ระนอง ) 8,000.-
3-5,9-11 เม.ย. 62 216 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ( จ.พระนครศรีอยุธยา ) 7,000.-
17-19,22-24 เม.ย. 62 217 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ( จ.สมุทรสาคร ) 7,000.-
6-11 พ.ค. 62 218 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ( ถ.บางนาตราด กม.4.5 ) 7,000.-
15-17,21-23 พ.ค. 62 219 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา (จ.ฉะเชิงเทรา) 7,000.-
27 พ.ค.-1 มิ.ย. 62 220 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) 7,000.-
19-21,24-26 มิ.ย. 62 221 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ( จ.สมุทรปราการ ) 7,000.-
3-5,8-10 ก.ค. 62 222 นิคมฯ นวนคร ( จ.ปทุมธานี ) 7,000.-
24-26,30-31 ก.ค.,1 ส.ค. 62 223 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 7,000.-
5-10 ส.ค. 62 224 โรงแรมริเวอร์ เรสซิเดนซ์ สระบุรี (จ.สระบุรี) 7,000.-
14-16,19-21 ส.ค. 62 225 โรงแรมเพชรพิมาน บูติค รีสอร์ท ( ถ.ประชาชื่น-พงษ์เพชร) 7,000.-
26-31 ส.ค. 62 226 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( จ.ราชบุรี ) 7,000.-
11-13,16-18 ก.ย. 62 227 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) 7,000.-
14-19 ต.ค. 62 228 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ( ถ.บางนาตราด กม.4.5 ) 7,000.-
30-31 ต.ค.,1,4-6 พ.ย. 62 229 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย (หนองแขม) 7,000.-
11-16 พ.ย. 62 230 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ( จ.พระนครศรีอยุธยา ) 7,000.-
20-22,25-27 พ.ย. 62 231 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ( จ.สมุทรสาคร ) 7,000.-
16-21 ธ.ค. 62 232 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 7,000.-
8-10,13-15 ม.ค. ’63 233 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา (จ.ฉะเชิงเทรา) 7,000.-
16-18,20-22 ม.ค. ’63 234 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) 7,000.-
29-31 ม.ค.,3-5 ก.พ. 63 235 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ( จ.สมุทรปราการ ) 7,000.-
หลักสูตร ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
8 ก.พ. 62 11 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ( จ.สมุทรสาคร ) 2,000.-
22 ส.ค. 62 19 นิคมฯ นวนคร ( จ.ปทุมธานี ) 2,000.-
12 มี.ค. 62 12 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ( ถ.บางนาตราด กม.4.5 ) 2,000.-
2 เม.ย. 62 13 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) 2,000.-
26 เม.ย. 62 14 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ( จ.สมุทรปราการ ) 2,000.-
2 พ.ค. 62 15 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,000.-
6 มิ.ย. 62 16 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย (หนองแขม) 2,000.-
22 ก.ค. 62 17 โรงแรมเพชรพิมาน บูติค รีสอร์ท ( ถ.ประชาชื่น-พงษ์เพชร) 2,000.-
2 ส.ค. 62 18 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ( ถ.บางนาตราด กม.4.5 ) 2,000.-
6 ก.ย. 62 20 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ( จ.สมุทรสาคร ) 2,000.-
24 ต.ค. 62 21 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,000.-
8 พ.ย. 62 22 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) 2,000.-
19 พ.ย. 62 23 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ( จ.สมุทรปราการ ) 2,000.-
27 ม.ค. 63 24 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย (หนองแขม) 2,000.-


©2017PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.