Slideshow Image 1
     สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  ตระหนักถึงความสำคัญของอันตรายอันอาจเกิดจากหม้อน้ำระเบิด จึงได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน" เพื่อให้สถานประกอบกิจการที่มีการใช้หม้อน้ำ ได้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ซึ่งออกตามความแห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535กำหนดให้ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เงื่อนไขที่1 ต้องมีคุณวุฒิได้รับ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน หรือช่างยนต์ หรือช่างเทคนิคอุตสาหกรรม หรือช่างเทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับไอน้ำ ความร้อน การเผาไหม้ การประหยัดพลังงาน ความแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ เงื่อนไขที่2 ต้องผ่านการอบรมและสอบตามหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนมีระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 36 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถมั่นใจได้ว่า สมาคมฯ เป็นสถาบันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ตามทะเบียนเลขที่ 111-100-006

บทกำหนดโทษ กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท

นอกจากนี้การจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน้ำยังเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ข้อ 87 นายจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน้ำที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งรองรับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
บทกำหนดโทษ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กำหนดการอบรม

วัน/เวลา 9.00  - 12.00 น. 13.00 – 16.00  น.
วันที่หนึ่ง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ ประเภทหม้อน้ำ โครงสร้าง และส่วนประกอบ
วันที่สอง ระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ น้ำสำหรับหม้อน้ำ                                             
วันที่สาม เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ทฤษฎีและหลักการเผาไหม้ เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ
วันที่สี่ การใช้ไอน้ำและการประหยัดพลังงานความร้อน การใช้งาน การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อน้ำ
วันที่ห้า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และหม้อน้ำร้อน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
วันที่หก การดูงานภาคสนาม ทดสอบ หลังการอบรม


ภาพบรรยากาศการอบรม
หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
21-23,26-28 พ.ย. 61 207 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ( จ.สมุทรปราการ ) 7,000.-
17-22 ธ.ค. 61 พิเศษ โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ ( จ.สงขลา ) 8,000.-
17-19 ,24-26 ธ.ค. 61 208 นิคมฯ นวนคร ( จ.ปทุมธานี ) 7,000.-
20-22,24-26 ธ.ค. 61 209 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ( ถ.บางนาตราด กม.4.5 ) 7,000.-
9-11,14-16 ม.ค. 62 210 โรงแรมริเวอร์ เรสซิเดนซ์ สระบุรี (จ.สระบุรี) 7,000.-
21-26 ม.ค. 62 211 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) 7,000.-
30 ม.ค.-1 ก.พ.,4-6 ก.พ. 62 212 ห้างพันธ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ( ถ.งามวงศ์วาน ) 7,000.-
หลักสูตร ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
13 พ.ย. 61 8 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) 2,000.-
7 ธ.ค. 61 9 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,000.-
18 ม.ค. 62 10 นิคมฯ นวนคร ( จ.ปทุมธานี ) 2,000.-


©2017PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.