Slideshow Image 1
          ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุม การปล่อยของเสีย2545 ลงวันที่ 5 เมษายน 2545 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 119 ตอนที่ 37ง มีผลบังคับใช้วันที่
          7 พฤษภาคม 2548  กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้คือ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ / อากาศ /กากอุตสาหกรรม (ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม )  และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม
          ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม กอปรกับเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมฯ จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม ตามทะเบียนเลขที่ อก 0308/18934


หลักสูตรผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันฯ ด้านมลพิษน้ำ
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
7-8 มี.ค. 62 10 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) 2,500.-
14-15 มี.ค. 62 11 นิคมฯ นวนคร ( จ.ปทุมธานี ) 2,500.-
25-26 มี.ค. 62 พิเศษ โรงแรมโคราช โฮเต็ล (จ.นครราชสีมา) 2,500.-
24-25 เม.ย. 62 12 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ( ถ.บางนาตราด กม.4.5 ) 2,500.-
25-26 เม.ย. 62 พิเศษ โรงแรมแกรนด์วิษณุ (จ.นครสวรรค์) 3,500.-
31 ก.ค.-1 ส.ค. 62 13 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,500.-
9-10 ต.ค. 62 14 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) 2,500.-
31 ต.ค.-1 พ.ย. 62 15 นิคมฯ นวนคร ( จ.ปทุมธานี ) 2,500.-
7-8 พ.ย. 62 16 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ( ถ.บางนาตราด กม.4.5 ) 2,500.-
หลักสูตรผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันฯ ด้านมลพิษอากาศ
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
27-28 ก.พ. 62 9 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ( ถ.บางนาตราด กม.4.5 ) 2,500.-
21-22 มี.ค. 62 10 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,500.-
27-28 มี.ค. 62 พิเศษ โรงแรมโคราช โฮเต็ล (จ.นครราชสีมา) 2,500.-
29-30 เม.ย. 62 พิเศษ โรงแรมแกรนด์วิษณุ (จ.นครสวรรค์) 3,500.-
29-30 พ.ค. 62 11 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) 2,500.-
15-16 ส.ค. 62 12 นิคมฯ นวนคร ( จ.ปทุมธานี ) 2,500.-
11-12 ก.ย. 62 13 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ( ถ.บางนาตราด กม.4.5 ) 2,500.-
17-18 ต.ค. 62 14 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,500.-
23-24 ธ.ค. 62 15 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) 2,500.-
หลักสูตรผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันฯ ด้านมลพิษกากอุตสาหกรรม
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
29-30 มี.ค. 62 พิเศษ โรงแรมโคราช โฮเต็ล (จ.นครราชสีมา) 2,500.-
23-24 เม.ย. 62 พิเศษ โรงแรมแกรนด์วิษณุ (จ.นครสวรรค์) 3,500.-
9-10 พ.ค. 62 2 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ( ถ.บางนาตราด กม.4.5 ) 2,500.-
8-9 ก.ค. 62 3 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) 2,500.-
22-23 ส.ค. 62 4 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,500.-
30 ก.ย.-1 ต.ค. 62 5 นิคมฯ นวนคร ( จ.ปทุมธานี ) 2,500.-
6-7 ธ.ค. 62 6 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ( ถ.บางนาตราด กม.4.5 ) 2,500.-


©2017PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.