Slideshow Image 1
          ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุม การปล่อยของเสีย2545 ลงวันที่ 5 เมษายน 2545 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 119 ตอนที่ 37ง มีผลบังคับใช้วันที่
          7 พฤษภาคม 2548  กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้คือ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ / อากาศ /กากอุตสาหกรรม (ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม )  และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม
          ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม กอปรกับเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมฯ จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม ตามทะเบียนเลขที่ อก 0308/18934


หลักสูตรผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันฯ ด้านมลพิษน้ำ
หลักสูตร ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันฯ ด้านมลพิษกากอุตสาหกรรม
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
8-9 ก.ค. 62 3 2,500.-
22-23 ส.ค. 62 4 2,500.-
30 ก.ย.-1 ต.ค. 62 5 2,500.-
6-7 ธ.ค. 62 6 2,500.-
หลักสูตร ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันฯ ด้านมลพิษน้ำ
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
31 ก.ค.-1 ส.ค. 62 13 2,500.-
9-10 ต.ค. 62 14 2,500.-
31 ต.ค.-1 พ.ย. 62 15 2,500.-
7-8 พ.ย. 62 16 2,500.-
หลักสูตร ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันฯ ด้านมลพิษอากาศ
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
15-16 ส.ค. 62 12 2,500.-
11-12 ก.ย. 62 13 2,500.-
17-18 ต.ค. 62 14 2,500.-
23-24 ธ.ค. 62 15 2,500.-


©2017PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.